DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mrozach.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • opublikowane filmy nie mają napisów dla osób głuchych,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • harmonogramy zajęć oraz cenniki publikowane w formie obrazów, nie są w pełni dostępne cyfrowo dla osób niepełnosprawnych z uwagi na specyfikację techniczną przygotowanych plików.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 75 74 444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Informacja o dostępności naszych obiektów dla Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie obiekty administrowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach przystosowane są do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

Wielofunkcyjna hala sportowa w Mrozach przy ul. Licealnej 7 wraz z salą fitness, siłownią sportową i sauną.

 • jest wyposażona w odpowiednie podjazdy do drzwi wejściowych oraz windy, którymi osoby z dysfunkcją ruchową bez problemu mogą przedostać się na poziomy -1, 1 i 2,
 • na widowni znajdują się dwa dodatkowe miejsca przystosowane dla osób niepełnosprawnych a wjazd na widownię umożliwia winda,
 • jest wyposażona w przystosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych przebieralnię z natryskami oraz toalety,
 • lustra w przebieralniach zostały obniżone,
 • pomieszczenia wyposażone są w sygnały dźwiękowo-świetlne, aby w przypadku zagrożenia usprawnić ewakuację niedowidzących i niedosłyszących,
 • na korytarzach obiektu zapewniono kontrast kolorystyczny,
 • przed obiektem na parkingu wytyczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Licealnej 7.

 • jest wyposażony w odpowiednie podjazdy,
 • jest wyposażony w przystosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych przebieralnię oraz toaletę,
 • przed obiektem na parkingu wytyczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Stadion Sportowy przy ul. Tartacznej 4.

 • jest wyposażony w odpowiednie podjazdy,
 • jest wyposażony w przystosowaną dla potrzeb niepełnosprawnych przebieralnię oraz toaletę,
 • przed obiektem na parkingu wytyczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje na temat cenników, harmonogramów, regulaminów oraz dostępności obiektów GOSiR Mrozy można uzyskać telefonicznie: 25 75 74 444.